Eerste Reactie Platform Hernieuwbare Brandstoffen op KEV22 van PBL

De op 1 november 2022 gepubliceerde Klimaat- en energieverkenning 2022 van PBL laat zien dat de reductie van de CO2-emissies in mobiliteit achterblijft. Bij vaststaand en voorgenomen beleid is de CO2eq-emissie van mobiliteit in 2030 nog steeds 28,2 Mton. Veertig jaar na referentiejaar 1990 (32 Mton) zitten we dan 11,9% lager. Het moet meer en sneller naar beneden.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 ten minste 55% reductie wil bereiken. Daarom worden ambities opgeschroefd. Voor de mobiliteitssector mogen de fossiele emissies niet meer boven de 23,7 Mton uitkomen (zie figuur). Dat komt overeen met een 25,9% lager niveau dan 1990. De inspanning moeten dus meer dan verdubbelen ten opzichte van wat nu vastgesteld en voorgenomen beleid is. Hoe? Zet een limiet op fossiel. Zo wordt duidelijk dat de groeimarkt ligt in de hernieuwbare opties (zowel elektrische mobiliteit en hernieuwbare brandstoffen), naast het opschroeven van energiebesparing (verschuiven naar OV, lichtere voertuigen, optimalisatie logistiek en distributie). Een afbouwende limiet op fossiel stimuleert maximale innovatie, gekoppeld aan de behoefte aan passende en betaalbare opties voor een nog steeds groeiende (!) mobiliteitsbehoefte (in de KEV rekent PBL op een groeiende mobiliteitsbehoefte).

Figuur 1
Analyse van samenstelling personenautopark laat zien dat er onverminderd vraag blijft voor hernieuwbare brandstoffen

De onderstaande analyse laat zien hoe in het personenautosegment een onverminderd hoog aantal voertuigen met verbrandingsmotor in het wagenpark zal blijven, ondanks het toenemende aandeel van elektrische voertuigen in de nieuwverkoop.

Het aandeel elektrische personenvoertuigen (plug-in en volledig batterij-elektrisch) in nieuwe registraties is in 2022 al boven de 30%. Het aandeel is ook groot omdat het totaal van de registraties de laatste jaren sterk is afgenomen.

In de periode 2014-2018 lag de jaarlijkse registraties nieuwe voertuigen rond en boven 400 duizend per jaar. Vanaf 2019 daalt dat aantal sterk. Het aantal verwachte registraties voor 2022 is 315 duizend. De nieuwverkoop van auto's met verbrandingsmotor, en dan vooral van de modellen onder de € 20 duizend, stort in. Het lijkt erop dat men in dat segment aanschaf uitstelt of voor tweedehands auto’s kiest.

Dat wordt ondersteund door het gegeven dat het wagenpark groeit, dus ondanks de afnemende nieuwverkoop. Terwijl het aantal EV's (batterij en plug-in) groeide tot 300 duizend, groeide het aantal personenauto's met verbrandingsmotor harder; in 2022 zijn er 800 duizend meer dan in 2014.

De introductie van batterij-elektrische voertuigen kan verder versnellen als ze in het goedkopere segment beschikbaar komen. Tot en met 2021 was dat nog nauwelijks het geval.

Kortom, naast de aandacht voor uitbouw van de aantallen elektrische voertuigen moet bij het groeiende wagenpark met verbrandingsmotor sterker worden ingezet op terugdringen van fossiele brandstoffen en moet de inzet van hernieuwbare opties daar groeien.