Versnellen en opschalen van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen.

2050 net zero. Dat betekent dat de Europese economie in 2050 geen netto klimaatemissies meer heeft. Dat vraagt voor wegverkeer, scheep- en luchtvaart om het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen. Platform Hernieuwbare Brandstoffen werkt aan deze missie als onafhankelijk kennis- en innovatieplatform, om samen met zijn leden de vervoerssector versneld te verduurzamen.

DE TOEKOMST IS FOSSIELVRIJ*

Hernieuwbare brandstoffen zijn essentieel om een fossielvrije toekomst te realiseren, omdat alleen inzetten op waterstof en elektrificatie niet snel genoeg gaat om de klimaatdoelen te halen. Deze campagne belicht problemen, kansen en misvattingen met behulp van prikkelende stellingen om aandacht te vragen voor het opschalen van hernieuwbare brandstoffen.

Doe mee aan onze missie

Onafhankelijk, innovatief en purpose-driven 

Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen focust op onafhankelijke kennisontwikkeling, pro-actieve communicatie, informeren van (externe) stakeholders, het stimuleren van projecten en pilots en de vertaling van marktbelemmeringen naar beleidsadvies.

Doel

Bij het Platform ontmoeten leden en partners elkaar en proberen we nieuwe ontwikkelingen gezamenlijk goed te doorgronden en te begrijpen. Dit doen wij door regelmatig ledenbijeenkomsten en werkgroepen te organiseren. Er zijn bijvoorbeeld actieve werkgroepen voor Europese regelgeving, scheepvaart, communicatie en wegvervoer.

Een aantal leden van het platform