We werken aan onze missie door te focussen op onafhankelijke kennisontwikkeling.

Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen werkt aan zijn missie door te focussen op
  • Onafhankelijke kennisontwikkeling, analyse en onderzoek in verschillende vervoerssectoren.
  • Actief communiceren van de noodzaak en voordelen van hernieuwbare brandstoffen voor de Nederlandse transportsector, samenleving en economie.
  • Ketenbrede aanpak: van grondstof tot eindgebruiker, waarin zekerheid van duurzaamheid en transparantie belangrijke pijlers zijn.
  • Stimuleren van projecten en pilots waarin het creëren van synergie met andere biobased sectoren centraal staat
  • Vertaling van ontwikkelingen en belemmeringen in de markt naar advies in beleid.

Het Platform is dus geen conventionele belangenvereniging. Met de opgebouwde en door het platform gegenereerde en gedeelde kennis, informatie en analyses en de samenwerking tussen leden kunnen leden wel beter onderbouwd hun eigen commerciële belangen verdedigen.

Op basis van de vraag wordt bekeken of deze direct / een op een te beantwoorden is, of dat deze vraag voor meer leden relevant of interessant is en om het in breder verband te bespreken.

Convenant Duurzame Biobrandstoffen 

Tijdens het Move-on-Up Festival van 31 mei 2018 vond de feestelijke ondertekening van het Convenant Duurzame Biobrandstoffen plaats door staatssecretaris Van Veldhoven en Platform-voorzitter John Grin. In dit convenant spreken Rijksoverheid en leden van het Platform af gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

Staatssecretaris Van Veldhoven ondertekent namens Rijksoverheid Convenant Duurzame Biobrandstoffen.
Onafhankelijk voorzitter John Grin tekent namens de leden van het platform het Convenant Duurzame Biobrandstoffen.

De ambitie

Terugdringen van CO₂-uitstoot in vervoer
De omslag naar groene grondstoffen

De doelen

Hernieuwbare brandstoffen opschalen
Communiceren over maatschappelijke baten
Verbeteren van de businesscase
De kennis vertalen naar werkgelegenheid

Informatie over het platform

Het platform krijgt vanuit de DKTI-Transport regeling subsidie en dekt daarmee ca. 50% van haar begroting. De overige kosten worden gedekt door de ledencontributies.

Personen achter het platform

Loes Knotter
Medewerker Platform-bureau, Senior projectmanager

Loes Knotter heeft jarenlange ervaring op het gebied van marktanalyses en -positionering en new business development. Met ervaring bij Berenschot en Econcern heeft zij ervaring op het gebied van strategie-implementatie. Tevens is Loes partner bij studio Gear Up, een bedrijf dat de beste opties identificeert om de verschillende functies in de maatschappij te decarboniseren.

Eric van den Heuvel
Ambtelijk secretaris, dagelijks aanspreekpunt en onafhankelijk adviseur voor bestuur

Eric van den Heuvel heeft jarenlange ervaring op het terrein van duurzame biobrandstoffen en duurzame mobiliteit. Hij werkt aan grondstof efficiente oplossingen voor een duurzame samenleving. Hij is oprichter van studio Gear Up, een bedrijf dat de beste opties identificeert om de verschillende functies in de maatschappij te decarboniseren. Hieronder valt het ontwikkelen van opties voor de vervanging van fossiele brandstoffen.

Bestuur

John Grin
Voorzitter

John Grin is hoogleraar beleidsinnovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bezet plaats 89 in de Trouw Duurzame 100 van 2016. John Grin is aangesloten bij het Groene brein, wetenschappers voor een duurzame economie.

Hij houdt zich al jaren bezig met duurzame transities, is medeoprichter van het Kennisnetwerk Systeeminnovaties en Transities en hij droeg bijvoorbeeld bij aan het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

Harmen Huiskens, FinCo Fuel Group
Bestuurslid

Harmen is Senior Renewables Specialist bij FinCo Fuel Group.

Job Barnhoorn, Chevron Renewable Energy Group
Bestuurslid

Job is Manager Corporate Affairs Netherlands, Belgium & France bij Chevron Renewable Energy Group. Zijn ervaring als politiek adviseur met een werkgeschiedenis op het gebied van nationaal en Europees klimaatbeleid komt goed van pas in zijn functie als bestuurslid van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen.

Wout Benning, Rai Vereiniging
Bestuurslid

Wout is een allround specialist met ruime ervaring op het gebied van duurzaamheid, producttechnische en innovatieve voertuigtechnieken, productmanagement, automotive fiscaliteit en mediacontacten.
Hij zit in het bestuur van het Platform vanuit zijn positie als Beleidsadviseur Duurzaamheid en Techniek bij de RAI-Vereniging.

Jeroen Meiberg, OG Clean Fuels
Penningmeester en secretaris

Jeroen is financieel directeur bij OG Clean Fuels. OG bouwt tankstations met uitsluitend duurzame en schone brandstoffen in Nederland: Groengas, groene stroom, CO2 voor milieuvriendelijk koelen en in de toekomst ook waterstof en LBG. OG heeft meer dan 80 Groengas-tanklocaties in Nederland en meer dan 40 in Duitsland.  OG levert als enige in Nederland 100% Groengas.

Bart Somers, Technische Universiteit Eindhoven
Bestuurslid

Associate-professor Bart Somers is verantwoordelijk voor het motoronderzoek in de ‘Combustion Technology Group’ van de TU Eindhoven. De Transportsector moet op drastische wijze de CO2-uitstoot verminderen. Dit kan deels worden bereikt met ‘betere’ brandstoffen en nieuwe verbranding strategieën.

Erik de Vries, NOVE
Bestuurslid

Erik de Vries is directeur bij NOVE. NOVE is de brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel. NOVE behartigt de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstofhandelaren in Nederland. Erik de Vries heeft jarenlange ervaring in de brandstoffenmarkt en is vice-president van UPEI, een koepelorganisatie van bijna 2.000 Europese onafhankelijke brandstofleveranciers.