Naar verhalen home
*
Wind? Was het maar waar! De Nederlandse zeevaartsector is grootverbruiker van fossiele energie. Sterker nog, de energievraag vanuit de zeevaart is in Nederland zelfs groter dan vanuit wegtransport. Toch is er nauwelijks aandacht voor de klimaatimpact van deze internationale sector. Een blinde vlek. De CO2-uitstoot van schepen, die op zee plaatsvindt, wordt niet toegerekend aan het land van bunkering. Hierdoor tellen emissiereducties in de Nederlandse zeevaartsector niet mee voor de Nederlandse klimaatdoelen. De sector wordt daarom vaak niet meegenomen in beleid en maatregelen. Dat raakt natuurlijk kant nog wal! Wanneer we alle in Nederland gebunkerde fossiele brandstof vervangen met hernieuwbare brandstoffen, kunnen we meer dan 35 miljoen ton aan fossiele CO2 uitstoot uitsparen. Laten we hier dus eens vaart achter zetten!

Deze grafiek laat de omvang van de zeevaartsector, en de positie van Nederland daarin, als gebruiker van fossiele energie (in 2019) zien.

Nederland is wat betreft de omvang van de zeevaartsector vrij uniek. Samen met België vormt Nederland het absolute Europese zwaartepunt van de brandstofbunkering voor de zeevaart. De Rotterdamse haven is wereldwijd de derde grootste bunkerhaven van de wereld. Dit betekent ook dat de Nederlandse brandstofbunkering zorgt voor grootschalige CO2-emissies, en dat verduurzaming van deze sector van groot belang is voor de wereldwijde klimaatambities. Dus andersom: Nederland kan met de inzet van hernieuwbare brandstoffen een enorme bijdrage leveren aan de verduurzaming van de zeevaartsector wereldwijd.

Sinds het bereiken van een akkoord over FuelEU Maritime, ligt er een eerste aanzet tot verduurzaming van de zeevaartsector vanuit Europees perspectief. Deze verordening stelt een verplichting aan schepen tot een broeikasgasemissiereductie van -2% in 2025, -6% in 2030, -14,5% in 2035 en verder oplopend via 5-jaar intervallen, tot -80% in 2050. Dit is zeker een positieve ontwikkeling, maar doordat de regeling alleen zal gelden voor schepen groter dan 5000 GT, zal bijna de helft van de schepen nog buiten enige regeling vallen en dus niet aangezet worden tot verduurzaming. Overigens valt de Europese zeevaartsector inmiddels ook onder het Europese emissiehandelssyteem, dus is er werk voor de boeg in de zeevaartsector.

Bron: Eurostat, NRG-C, cijfers 2019

Download factsheet
-2%
FuelEU Maritime stelt een verplichting aan schepen tot een broeikasgasemissiereductie van -2% in 2025 tot -80% in 2050

RVO: Overzicht internationaal beleid in de zeevaart

lees meer

HCSS & CE Delft: Decarbonising maritime bunkering in the Netherlands and the embargo on Russian oil

lees meer

Vidovic et al: Systematic overview of newly available technologies in the green maritime sector

lees meer

IRENA: A Pathway to Decarbonise the Shipping Sector by 2050

lees meer
Download factsheet
Download factsheet

IRENA: A Pathway to Decarbonise the Shipping Sector by 2050

lees meer

FinCo: pilot met 100% FAME voor de binnenvaart

lees meer

TU Delft: Clean Shipping Project

lees meer

FinCo: pionieren in duurzame biobrandstoffen

lees meer