Platformconclusies over analyse hernieuwbare brandstofopties en motorcombinaties voor de markt | 2022

24-03-2022

In opdracht van RVO is een studie gedaan naar de Total Cost of Ownership van verschillende hernieuwbare brandstoffen. Het onderzoek laat zien dat er in principe, naast Hydrotreated Vegetable Oils (HVO)[1], meerdere hernieuwbare drop-in routes voor diesel ontwikkeld zijn, die tegen vergelijkbare kosten voor de markt beschikbaar kunnen komen en die gebruik maken van de door de regelgever gewenste grondstoffenbasis (Annex IX A of hernieuwbare elektriciteit). In deze analyse betreffen dat bijvoorbeeld Hydrotreated Pyrolysis Oil (HPO), de route van Methanol-naar-Diesel (MtD) en Fischer-Tropsch-biobrandstoffen. De e-fuel varianten [2], dus e-FT-diesel of e-MtD zijn in de huidige marktcontext duurder, maar maken gebruik van dezelfde conversieplatforms. Slimme samenwerking kan tot kostenverlaging leiden van deze -e-fuels. En zetten deze bovendien ook klaar voor de luchtvaart.

Meerdere routes voor hernieuwbare brandstof met vergelijkbare kosten t.o.v fossiele diesel beschikbaar - bio-DME meest kosteneffectief

De analyse uitgevoerd door studio Gear Up laat zien dat de kosten voor het aanpassen van motoren op basis van de totale operationele en investeringskosten geen grote invloed heeft. Uit deze analyse blijkt dat bio-DME de meest kostencompetitieve optie is, die tegelijkertijd een minder grote aanpassing vergt aan de bestaande verbrandingsmotor (compression ignition (CI) motor) dan andere brandstofopties.

Overzicht vergelijking hernieuwbare brandstoffen en fossiele opties in de TCO-analyse van studio Gear Up (zie Annex rapport)

In de validatie hebben marktpartijen aangegeven dat voor aangepaste motoren de Nederlandse markt mogelijk te klein is om de kosten te gaan maken die gepaard gaan met het certificeren van een aangepaste motor en alle testen die daarbij komen kijken. De vraag is daarom of de Nederlandse markt geschikt is als aanjager van aangepaste motoren. Dit zijn overigens geen technologische belemmeringen, maar marktoverwegingen die hierbij in de weg kunnen staan. Ook hebben partijen aangegeven dat het aanpassen van het voertuig na levering van de producent mogelijk is, maar zeker met een Euro VI motor ingewikkeld.

Het is van belang dat gebruikers in de markt toegang hebben tot 100% hernieuwbare brandstofopties als de voorstellen van de Europese Commissie voor een ETS voor gebouwen en wegtransport geïmplementeerd wordt. Bij fossiele brandstoffen zal de prijs van CO2-uitstoot meegerekend worden in de prijs. De voorstellen van de Europese Commissie voor de ETD zorgen voor een lagere belasting op Annex IX-A hernieuwbare brandstofopties en e-fuels dan op fossiele brandstofopties. Dit zorgt voor een relatief gunstige positie van hernieuwbare brandstofopties ten opzichte van fossiel. Dat geldt overigens als er voldoende volume aan hernieuwbare dieselvervangers op de markt kan komen. Anders drijft de krapte aan de hernieuwbare kant de prijs omhoog en kan de situatie ontstaan dat fossiel toch goedkoper blijft.

Maatschappelijk belang voor stimulering opschaling groene ketens

Dit betekent dat het in het maatschappelijk belang is om voldoende stimulering te geven aan partijen in de markt om de groene ketens op te schalen – om het makkelijker te maken om in de energietransitie over te stappen naar een hernieuwbaar alternatief.

Lees in bijgevoegd rapport de conclusies van het Platform (in Nederlands), ook te downloaden via de 'Download here' knop.

De gehele TCO-analyse door studio Gear Up (in Engels) kunt u hier vinden.

--

[1] HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oils. Deze brandstof kan overigens ook van afvalgrondstoffen vermeld op de Annex IX A-lijst van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) gemaakt worden. Andere dieselvervangers reeds op de markt zijn FAME en Biomethaan (bio-CNG/ bio-LNG) als dieselvervangers en natuurlijk bio-ethanol in de benzinevoertuigen.

[2] E-fuels zijn koolwaterstof-brandstoffen gemaakt door het synthetiseren van CO2 en waterstof, geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit.