TNO: Impact 'Fit For 55' voorstel voor herziening RED op de vraag naar groene waterstof in Nederland | 2022

Deze rapportage bevat de TNO analyse voor de volgende kennisvragen van EZK:

Wat is de ordegrootte van de RFNBO-gebruiksverplichtingen zoals voorgesteld voor de RED herziening in de Nederlandse situatie?

> Er zit interpretatieruimte in de voorstellen, met name in de verplichting voor gebruik van RFNBO ter grootte van 50% van het H2-gebruik in de industrie voor finaal energie en niet-energetische doeleinden. Gaat het voor bepaling van de grondslag voor de 50%-verplichting bijvoorbeeld alleen om pure H2, of ook om H2 als onderdeel van mengsels. En gaat het alleen om bewust geproduceerde H2 of ook om H2 dat een onvermijdelijk bij- of restproduct is van een industrieel proces? TNO heeft de cijfers voor een aantal mogelijke varianten voor de industrie- en transportsector op een rij gezet.

Hoe groot is de benodigde elektrolysecapaciteit voor de hoeveelheid groene H2 die samenhangt met de verplichte inzet van RFNBO als de productie volledig in Nederland plaats zou moeten vinden, en hoeveel hernieuwbare elektriciteit, bijvoorbeeld van wind op zee (WOZ) zou dit vergen?

> Op basis van de verschillende varianten is een vertaalslag gemaakt naar capaciteiten en bijbehorende investeringskosten.
> Inzichten over wat wel en niet meetelt en hoe, zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Deze rapportage beschrijft de stand van de inzichten per 31 december 2021.
> Een eerder versie die is gebruikt voor de Kamerbrief “Marktordening en marktontwikkeling waterstof” van 10 december 2021 is bijgevoegd als bijlage.