Tweede voortgangsbrief REDIII implementatie voor vervoer | 2024

Op 17 juni 2024 heeft Minister Mark Harbers (MinIenW) een tweede voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd betreffende de implementatie van de herzieningen van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDIII) voor vervoer.

In deze tweede brief stelt zij de kamer op de hoogte van drie ontwikkelingen:

  1. Afspraken met België om een gelijk speelveld te creëren
    Er is een Memorandum of Understanding getekend met de Belgische overheid waarin afspraken staan over de minimumverplichtingen die Nederland en België zullen opleggen aan brandstofleveranciers aan de zeevaart, binnenvaart, en luchtvaart. Ook is hierin afgesproken om een subverplichting voor RFNBOs op te leggen aan zeevaartbrandstofleveranciers.
  2. Herziening KEV23 voor de bijdrage van REDIII aan nationale Klimaatdoelen
    Het PBL heeft een nieuwe inschatting gemaakt van de impact van REDIII op de klimaatdoelen voor de mobiliteitssector. Daarin is de bandbreedt van deze bijdrage aan nationale Klimaatdoelen naar beneden bijgesteld. Waar eerst werd gerekend op 1,5 tot 4,0 Mton CO2 reductie, is dat nu bijgesteld naar 0 tot 2,7 Mton. Dit komt onder andere doordat in eerdere ramingen een onjuiste dubbeltelling van het elektriciteitsverbruik werd gehanteerd.
  3. Rapportage Energie voor Vervoer gepubliceerd
    De jaarlijkse rapportage van de NEa is gepubliceerd en deze toont aan dat is voldaan aan de jaarlijkse verplichting van 2023 voor het leveren van hernieuwbare energie. Daarbij hebben verplichte partijen veel gebruik gemaakt van spaarsaldo van geleverde hernieuwbare energie in eerdere jaren.

Lees de volledige brief door hem rechts te downloaden.

Hier vind je de geupdate lijst van verplichtingen, subverplichtingen en limieten.

Lees ook hier het volledige Memorandum of Understanding.