PBL - CO2-emissie van de luchtvaart op de lange termijn (2020)

In dit rapport van G. Uitbeijerse (2020) wordt een schatting gemaakt van de uitstoot van de Nederlandse luchtvaartsector. In het rapport worden twee scenario’s geschetst met een uitstoot tussen 12,2 en 15,4 megaton CO2 door alle vertrekkende vluchten vanuit Nederland in 2050. De ambitie in de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 is een halvering van de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2005. De klimaatambities zijn alleen te bereiken als het lukt om de toekomstige emissies in 2050 met 55 tot 64 procent méér te verminderen dan de uitstoot volgens de scenario’s.