SER: Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart | 2022

In september 2022 publiceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) haar beleidsrapport over de grondstoffen- en energietransitie. De SER analyseert hierin hoe er evenwichtig op de energietransitie en de grondstoffentransitie gestuurd kan worden.

Volgens het rapport wordt de politieke en maatschappelijke aandacht voor de grondstoffentransitie veelal overschaduwd door die voor de energietransitie. Beide transities zijn echter van gelijkwaardig belang voor een samenleving die binnen de planetaire grenzen blijft. Een integrale aanpak voor beide transities levert niet alleen lasten, maar ook kansen op. De fundamentele principes die ten grondslag liggen aan beide transities staan namelijk dicht bij elkaar.

De SER wil met een evenwichtige sturing op beide transities ‘brede welvaart’ bereiken.

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld.

In het rapport staan vier aangrijpingspunten die de SER uitlicht om evenwichtiger te sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie.

  1. Stuur op (internationale) ketens en een langere tijdshorizon.
  2. Kom met een kabinetsbrede inzet op de grondstoffentransitie en een adequate uitvoeringsstructuur.
  3. Stel een eigenstandig, concreet, realistisch en afrekenbaar doel voor de grondstoffentransitie vast.
  4. Presenteer ook voor de grondstoffentransitie een coherent instrumentenpakket.

Bekijk het volledige rapport hier. Of download het aan de rechterzijde van deze pagina.