Reactie op internetconsultatie Wijziging Regeling energie vervoer kalenderjaren 2022-2030

Loes Knotter, Eric van den Heuvel

Op basis van de discussie met de leden van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen willen we graag de volgende punten onder de aandacht brengen.

  • We zijn als Platform blij met de verhoging van de volumes, want dit is nodig voor de snelle verlaging van de klimaatimpact in vervoer.
  • Het beste is dit te bereiken door het Besluit energie vervoer aan te passen en daarin hogere percentages voor de jaarverplichting op te nemen. Tegelijkertijd stellen we voor om al in 2023 de BKE te activeren. Deze is bedoeld om de beter presterende hernieuwbare brandstoffen, qua CO2-intensiteit, te stimuleren. De BKE zou dan alleen geldig moeten zijn voor toepassing van hernieuwbare brandstoffen op land, zodat daarmee zekergesteld wordt dat ze bijgedragen aan de nationale klimaatdoelen.
  • Ons is het beoogde doel van deze aanpassing van de vermenigvuldigingsfactoren (voor Annex IX, RFNBO en elektriciteit) niet duidelijk. Daarom kunnen we ook niet beoordelen of dit tot het gewenste resultaat leidt. Als het doel van het aanpassen van de factoren is om zodoende bij te dragen aan hogere CO2-emissiereductie voor de nationale klimaatdoelen, is ons niet duidelijk óf, en in hoeverre de aanpassing van de factoren sec tot de beoogde hogere volumes hernieuwbare brandstoffen voor de nationale markt leidt.
  • Daarnaast is het Platform van mening dat de versoepeling van inboekingen voor hernieuwbare brandstoffen breder getrokken moet worden dan uitsluitend voor EN15940-biobrandstoffen (HVO). Ook versoepelingen van de inboekingen van bijv. (bio-)methanol of andere high-blend biobrandstoffen moeten overwogen worden.
  • Het Platform heeft altijd geadviseerd om een limiet in te stellen op de volumes die aan zeevaart met de opt-in-regeling geleverd kunnen worden en gepleit voor een HBE Zeevaart voor leveringen aan zeevaart. Wij zullen wederom naar voren brengen om toch de volumes van hernieuwbare brandstoffen geleverd via de opt-in aan zeevaart te begrenzen en tegelijkertijd versneld een HBE-Zeevaart in te voeren, eventueel met terugwerkende kracht.
  • We hebben geen advies over de specifieke hoogte van de factor voor zeevaart.