Probos: Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 | 2018

Voorwoord

Verse houtige biomassa, in de vorm van chips en shreds, uit bos, landschap en de bebouwde omgeving is een belangrijke brandstof en grondstof voor respectievelijk de productie van hernieuwbare energie en voor biobased toepassingen. De verwachting is dat de vraag naar lokaal beschikbare verse houtige biomassa sterk zal toenemen als gevolg van de groei in het opgestelde vermogen aan houtketels (op korte(re) termijn) en de ontwikkeling van de biobased industrie (op lange(re) termijn). Het is dan ook logisch dat de vraag wordt gesteld in hoeverre met lokaal beschikbare verse houtige biomassa aan deze vraag kan worden voldaan. In deze studie is daarom het Nederlandse houtige biomassa-potentieel in beeld gebracht en zijn daarnaast de vraag en het aanbod van lokaal beschikbare houtige biomassa in een aantal scenario’s met elkaar geconfronteerd. Het resultaat treft u in dit rapport aan.

Interviews met deskundigen en stakeholders vormde een belangrijk onderdeel van deze studie. We willen alle geïnterviewden dan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking en de waarde volle informatie die via hen is verkregen. Ook danken we de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst die is gebruikt om de scenario’s aan te scherpen en zo realistisch mogelijk in te schatten.

Het complete rapport is al PDF te downloaden via de button rechts op de pagina, of door hier te klikken.