"poq"* aanvraag bij groeifonds voor opschalen duurzame biogene ketens voor brandstoffen/chemie/materialen en het realiseren van negatieve emissies

Organisaties en partijen in de markt, waaronder leden van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen, werken samen met TNO aan een aanvraag bij het Groeifonds, voor projecten omtrent het vergroten van duurzame beschikbaarheid van groene koolstof, met extra milieu- en ecologische voordelen. Deze groene koolstof is nodig voor de productie van brandstoffen, materialen en chemie die nu nog uit fossiele koolstof worden gemaakt.

We willen demonstreren hoe beschikbaarheid van groene koolstof kan worden opgeschaald en daarbij duurzaam ingebed in de lokale context. We menen dat dit kan door de productie van biogene grondstoffen te combineren met andere maatschappelijke baten. Zo is er in veel gebieden de noodzaak om de bodem te beschermen tegen erosie, om water vast te houden in de bodem, of om nutriënten te behouden. Hierin kan vegetatie, begroeiing met planten, een belangrijke oplossing zijn. Extra vegetatie levert op zijn beurt weer biomassa op, die ingezet kan worden voor de lokale energievraag en behoefte aan het recyclen van nutriënten.

In dit project willen we de productie van groene koolstof koppelen aan klimaatadaptatie, uitbreiding van bosarealen, mobilisatie van reststromen, productie van aquatische biomassa (zeewier, algen), inclusief de logistieke ketens die daarbij nodig zijn.

Hiermee willen we in Nederland investeringen doen in het opschalen van conversie (o.a. syngas, pyrolyse, HTL, FT) en het realiseren van negatieve emissies, zoals met BECCS, of koolstofvastlegging en -opslag in producten, mineralen en ondergronds. Dit project wil laten zien hoe opties om fossiele koolstof te vervangen en negatieve emissies te bereiken opgeschaald kunnen worden tegen lage kosten

Wilt u meedenken en -doen? Meld u dan graag aan.

*) Het begrip poq staat als woord nergens voor, maar als woordbeeld geeft het weer waar we naar streven in dit project:
  • In de tijd van de p gebruiken we als samenleving fossiele koolstof die bijdraagt aan de ernstige klimaatcrisis waarin we ons bevinden. De poot van de p staat voor het ophalen van koolstof onder de grond.
  • De o staat voor het gebruiken van koolstof uit de natuurlijke cyclus of hergebruik van koolstof die al in ons systeem zit. Met andere woorden: in de o circuleert de koolstof.
  • De poot van q staat voor het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer. Hiervoor zijn negatieve emissies nodig. Dit project met de werktitel poq werkt aan “grootschalige realisatie van negatieve emissies in de brandstof-, chemie en energiesectoren, door middel van inzet van duurzame biomassa en CO2-sequestratie”.

Achtergrond

Beleidsinnovatie nodig voor realiseren negatieve emissies

Er is nog veel uit te werken voor beleid en aansturing rondom het realiseren van negatieve emissies. Wie heeft bijvoorbeeld het recht om negatieve emissies te claimen? Zie een opiniestuk van Ina Möller van Wageningen Universiteit Research (WUR).

Revitalisatie

Hoe kunnen we bijdragen aan revitaliseren van gedegradeerde gronden? Welke gewassen hebben korte carbon pay-back times? IEA Bionenergy verkent dit hier.

Wat zijn opties voor carbon storage methoden?

Niet alle opties voor het opslaan van CO2 zijn even bruikbaar of toekomstbestendig. In dit blog beschrijft Robert Höglund (voorheen van Oxfam) verschillende opties.

Voorkomen van ILUC

Hoe zijn geavanceerde biobrandstoffen te produceren zonder indirecte landeffecten? Voorbeelden hiervan hebben de auteurs in dit overzichtsartikel bij elkaar gezet: https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-022-03057-0