Notitie over ontwerpparameters voor duurzame biobrandstofketens

Deze notitie van het PHB gaat in op de ontwerpparameters die inmiddels bekend zijn voor het inrichten van duurzame biobrandstofketens. Een biobased en circulaire samenleving zal zeer efficiënt moeten omgaan met zijn grondstoffen. Het huidige systeem functioneert nog steeds binnen de context van een lineair model, gebaseerd op overvloedige en relatief goedkope fossiel grondstoffen. De omslag naar een biobased samenleving zal invloed hebben op de wijze waarop en welke grondstoffen in Nederland, Europa en wereldwijd nodig zijn om de verschillende economische functies te vervullen. De ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen kan richting geven aan hoe deze transitie vorm moet worden gegeven. Een voorbeeld is het in 2016 aan minister Rutte aangeboden Actieplan Bos en Hout[1] waarin Staatsbosbeheer aangeeft het bosareaal in Nederland met honderduizend ha te vergroten vanwege de nieuwe functies waar houtproducten nodig voor zijn. Dit voorbeeld kan ook in andere delen van Europa navolging krijgen. Met meer producten uit een groter areaal bos komen ook meer reststromen beschikbaar voor bijv. biobprandstofproductie. Deze perspectieven zijn meestal niet meegenomen in beschikbaarheidsstudies die beschikbaarheid analyseren vanuit de huidige context, ook al worden dan verschillende mobilisatiescenarios onderzocht.

Inzet van duurzame biobrandstoffen is gebaat bij een operationeel systeem dat lang volhoudbaar is, en waarbij de opbrengst, de ‘oogst’ binnen de grenzen van het systeem blijft. Met andere woorden, in een optimaal circulair systeem zijn de kringlopen gesloten en kan tot in het ‘oneindige’ de kringloop rondgelopen worden. Het productieareaal wordt dan duurzaam beheerd en onderhouden om het mogelijk te maken om jaarlijks ‘de rente’ – de jaarlijkse bijgroei – te kunnen gebruiken.

Deze notitie over duurzaamheidsaspecten werd opgesteld te behoeve van de discussies binnen de Mobiliteitstafel in het kader van het opstellen van het Klimaatakkoord in 2018. Het was een aanvulling op een andere notitie van het Platform uit 2018 over de rol van duurzame biobrandstoffen in het terugdringen van de CO2-uitstoot in de transportsector. Deze notitie is hier te vinden.

[1] zie http://bit.ly/2Na6BWv