PBL:Klimaat en Energieverkenning2021

Elk jaar publiceert PBL in oktober de Klimaat en Energieverkenning. Oktober 2021 zag KEV2021 het daglicht. In de Klimaat­ en Energieverkenning (KEV) worden de ontwikkelingen van de broeikasgasemissies en het energiesysteem in Nederland in het verleden, het heden en de toekomst (zichtjaar 2030, met een indicatief beeld voor 2040) geschetst op basis van bestaand en voorgenomen beleid van de Nederlandse overheid.

In 2030 zijn volgens PBL de emissies naar verwachting gedaald met 38­-48 procent ten opzichte van 1990. Daarmee blijft er nog een restopgave (1-11%pt) over om tot het streefdoel van 49 procent in 2030 te komen. Extra beleid is nodig om de corresponderende extra emissiereductie van 3-­25 megaton CO2­equivalenten te bereiken.

In de transportsector brengt het voorgenomen en vaststaande beleid de restemissies op 29 miljoen ton CO2eq (met een bandbreedte van 25-32 Mton), waarmee verwacht wordt dat de beoogde maximale restemissie van 25 Mton CO2eq nog niet binnen bereik is en er verdere beleidsacties nodig zijn.