Europese producenten van hernieuwbare ethanol starten juridische procedure tegen FuelEU Maritime

Een coalitie van Europese producenten van hernieuwbare ethanol is een juridische procedure gestart om bezwaar te maken tegen een passage in de FuelEU Maritime-verordening. In deze passage is vastgelegd dat de emissies van biobrandstoffen die uit zogenaamde 'voedsel- en voedergewassen' worden geproduceerd gelijk worden gesteld aan de emissies van de slechts presterende fossiele brandstof. Dit is onjuist, wetenschappers en technici zijn het er over eens dat de eindgebruiksemissies van biobrandstoffen netto 0 zijn, omdat de planten tijdens hun groei CO2 uit de atmosfeer halen en opslaan. Het is die koolstof die bij eindgebruik weer vrijkomt en daarmee is biomassa een hernieuwbare grondstof met positieve klimaatimpact.

De Commissie wil het gebruik van dit type biobrandstoffen beperken om angst dat meer vraag naar deze grondstoffen zal leiden tot meer vraag naar land, en dus tot indirecte landgebruiksveranderingen die meer broeikasgasemissies veroorzaken en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Dit kunnen valide argumenten zijn om de toepassing van gewassen met een landclaim te beperken, maar de manier waarop dit wordt gedaan is onjuist en inconsequent. De positieve klimaatprestatie van dit type biobrandstoffen wordt in ander Europees beleid zoals de Richtlijn Hernieuwbare Energie wel gewaardeerd.

Klik hier om te zien wat ePURE, als een van de initiatiefnemers, zegt over de gestarte juridische procedure.