ECN: Nationale Energieverkenning 2017

Voorwoord

De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) maakt nog meer dan vorig jaar duidelijk dat ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector onlosmakelijk verbonden zijn met die in de ons omringende landen. Daarom is het van belang om de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van bijvoorbeeld broeikasgasemissies in een Noordwest-Europese context te plaatsen. Ook groeit het belang van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies omdat zij te maken krijgen met de gevolgen van de energietransitie op het ruimtegebruik.

Alhoewel 2017 als een beleidsmatig tussenjaar kan worden gezien gelet op de verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet, is er in 2017 nieuw beleid geformuleerd voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Net als vorig jaar zien we daarmee een versnelling in de energiebesparing door huishoudens en bedrijven, en het aandeel hernieuwbare energie zet een stijgende lijn in. Dit legt de basis voor verdergaande transities en zorgt er ook voor dat we op een later moment netto gasimporteur kunnen worden. De uitstoot van broeikasgassen daalt vooral tot 2030.

Deze NEV laat echter ook zien dat het extra beleid niet alle doelen op de korte termijn binnen bereik brengt. Daarmee toont ook deze NEV de taaiheid van het energiesysteem. Zonder nieuwe, verdere inspanningen valt het besparingstempo na 2020 weer terug en alleen bij verdere ondersteuning door de overheid blijft het aandeel hernieuwbare energie na 2020 stijgen. De geraamde daling van broeikasgasemissies is en blijft sterk afhankelijk van de positie van Nederlandse electriciteitscentrales op de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt. De komende periode zullen heldere beleidskeuzes gemaakt moeten worden over de toekomst van de Nederlandse ener- giehuishouding. Deze NEV kan daar de cijfermatige basis voor bieden.

De NEV is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. De Ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede de Borgingscommissie van het Energieakkoord, zijn nauw betrokken. Bij het opstellen van de NEV is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van partijen buiten het consortium, onder andere rond emissies van broeikasgassen, ETS-gegevens en gegevens over verschillende sectoren.

Deze verkenning is de vierde editie en ook nu weer tot stand gekomen via nauwe samenwerking tussen vele medewerkers van ECN, PBL, CBS en RVO.nl. We willen iedereen enorm bedanken voor zijn of haar bijdrage.

Aart van der Pal (COO ECN)
Hans Mommaas (Directeur PBL)
Tjark Tjin-A-Tsoi (Directeur-Generaal CBS)

Voor de volledige publicatie (PDF), zie de knop rechts op deze pagina.