CE Delft: Bio-Scope—Toepassingen en Beschikbaarheid van Duurzame Biomassa | 2020

In het klimaatakkoord staat dat het kabinet ervan overtuigd is dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van de economie en het realiseren van de klimaatopgave en dat alleen duurzame biomassa werkelijk bijdraagt aan verduurzaming van de economie. Om dit laatste te faciliteren wil het kabinet een integraal duurzaamheidskader opstellen dat in principe van toepassing is op alle biomassa en alle toepassingen.

Om daartoe te komen is in het klimaatakkoord een viertal elementen benoemd:

  • Een beschouwing door PBL van de maximale beschikbaarheid per in te zetten biomassastroom;
  • Een beschouwing door PBL van toepassingsmogelijkheden per in te zetten biomassastroom;
  • Het opstellen van duurzaamheidscriteria per in te zetten biomassastroom;
  • Een advies door een speciale SER-commissie over draagvlak voor en uitvoerbaarheid van het duurzaamheidskader.

De uitvoering van elementen 1 en 2 is door het PBL opgedeeld in twee parallelle sporen:

  • Een stakeholdersproces waarin onder andere met behulp van Joint Fact Finding (JFF) de verschillende posities van de stakeholders en de onderbouwing daarvan in kaart worden gebracht.
  • Een cijfermatige beschouwing van duurzame biomassabeschikbaarheid binnen en voor Nederland -dus inclusief import- en de mogelijke toepassingen daarvan.

Dit rapport behandelt het tweede spoor: een cijfermatig georiënteerd rapport over beschikbaarheid en toepassingen van duurzame biomassa.