De huidige Europese en Nederlands beleidsregels voor hernieuwbare brandstoffen

Europa heeft in 2009 de Richtlijn Hernieuwbare Energie, Renewable Energy Directive (RED) opgesteld. Deze is in december 2018 herzien (de REDII), waarbij de klimaatdoelstellingen werden verhoogd. Het doel van de RED is om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en schoner vervoer te bevorderen. De ontwikkeling van de Europese richtlijnen door de tijd en de gestelde doelen zijn te zien in onderstaand figuur. In Nederland speelt naast de REDII ook het Klimaatakkoord mee. Hierin zijn aparte afspraken gemaakt aan de Tafel Mobiliteit. Het oorspronkelijke doel is de verwachte CO₂-uitstoot in 2030 van 32 Mton per jaar terug te brengen naar maximaal 25 Mton CO₂eq. Nederland zet in op vier maatregelen:
- Ondersteuning elektrische mobiliteit (ca. 2 miljoen elektrische voertuigen in 2030)
- Optimalisatie en elektrificering van stadslogistiek en distributie
- Verduurzamen van persoonlijke mobiliteit: stimuleren van openbaar vervoer en fiets
- Inzet van maximaal 27 PJ aan hernieuwbare brandstoffen naast 33 PJ in Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV2017).

Naar alle evenementen

Deze partners zijn al lid van ons netwerk